Aproksymacja FunkcjiProgram aproksymuje funkcję x^3+3*x+3 metodą najmniejszych kwadratów w 100 losowo wybranych punktach z przedziału (0;10)
Po wybraniu punktów i obliczeniu wartości funkcji w tych punktach, program dodaje jeszcze do tych wartości losowe zakłócenie z przedziału (-0.1;0.1) (-0.5;0.5) (-1;1) (-2;2) (-10;10). Własnie te wartości z zakłóceniami aproksymuje i sprawdza jak różne zakłócenia wpływają na aproksymację.


#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

double fodx(double X);
double mojrand(double zakr);
double Ptga(double lcba, int dopot);
void aprox(double zakbl);

#define n 99
#define m 2

// m - stopien wielomianu
// n - ilosc pkt od zera

double S[2*m],T[m],x[n+1],p[n+1],y[n+1][n],yx[n+1],yapr[n+1],yg[n+1];
int rozm;
double rzad=1.0;
int main(int argc, char *argv[])
{
 // losowanie x-ow i obliczanie y-ow poprawnych
 long int a;
 for (int ia=0;ia<=n;ia++)
  {
  a = rand();
  x[ia] = double(a)/2147483647*10;
  yg[ia] = fodx(x[ia]);
  }
 aprox(0.1);
 aprox(0.5);
 aprox(1.0);
 aprox(2.0);
 aprox(10.0);
 return EXIT_SUCCESS;
}

void aprox(double zakbl)
{
rzad = 1.0;
 // losowanie bledu i odejmownie od y-ow
 for (int ih=0;ih<=n;ih++)
  yx[ih]=yg[ih]-mojrand(zakbl);

// obliczanie S[k]
for (int ib=0; ib<=2*m; ib++)
  {
  S[ib]=0;
  for (int ic=0; ic<=n; ic++)
    S[ib]+=Ptga(x[ic],ib);
  }

// obliczanie T[k]
for (int id=0; id<=m; id++)
  {
  T[id]=0;
  for (int ie=0; ie<=n; ie++)
    T[id]+=Ptga(x[ie],id)*yx[ie];
  }

// przepisanie y-ow i x-ow na macierz do obliczenia ukladu rownan
rozm=m+1;
for (int jj=0; jj<=m; jj++)
  for (int gg=jj,hh=0; gg<=jj+m; gg++,hh++)
   y[hh][jj]=S[gg];
for (int dd=0;dd<=m;dd++)
  y[rozm][dd]=T[dd];

// rozwiazywanie ukladu
 for (int b=0;b<rozm;b++)
 {
 //porzadkowanie macierzy
 for (int na=b;na<rozm;na++)
   if (y[b][na]!=0)
    for (int p=rozm;p>=b;p--)
      y[p][na]/=y[b][na];
 //odejmowanie wierszy (jak trzeba)
 for (int v=b+1;v<rozm;v++)
   if (y[b][v]!=0)
    for (int vv=b;vv<=rozm;vv++)
      y[vv][v]-=y[vv][b];
 }
for (int e=0;e<rozm;e++)
  rzad*=y[e][e];
 if (rzad==0)
  printf(" Rzad ukladu nie jest rowny liczbie niewiadomych, rownanie ma nieskonczenie wiele rozwiazan. Podaj inny uklad rownan.");
 else
  {
  //wszystko ok
  for (int ij=0;ij<=n;ij++)
   {
  yapr[ij]=0;
  // obliczanie y aproksymowanych
  for (int iv=0,ptg=rozm-1;iv<rozm;iv++,ptg--)
    {
    p[iv]=y[rozm][rozm-iv-1];
    for (int jv=0;jv<iv;jv++)
     p[iv]-=y[rozm-jv-1][rozm-iv-1]*p[jv];
    //printf("(%lf)*x^%d\n",p[iv],ptg);
    yapr[ij]+=p[iv]*Ptga(x[ij],ptg);
    }
   }
  }

 double S1=0;

 for (int iz=0;iz<=n;iz++)
  {
  S1+=Ptga((yg[iz]-yapr[iz]),2);
  //printf("x[i] = %lf y[x] = %lf y[z] = %lf yap = %lf \n",x[iz],yg[iz],yx[iz],yapr[iz]);
  //printf("%lf\n",yapr[iz]);
  }
 S1=sqrt(S1);
 //printf("\n");
 //printf("%lf\n",yapr[iz]);
 printf("dla bledu z zakresu %lf S = %lf\n",zakbl,S1);
}

double fodx(double X)
{
return 3*X*X*X+3*X+3;
}

double mojrand(double zakr)
{
double wyn;
long int a = random();
wyn = double(a)/2147483647;
wyn *= zakr*2;
wyn -= zakr;
return wyn;
}

double Ptga(double lcba, int dopot)
{
double wynik=1;
if (dopot != 0)
 {
 if (lcba == 0)
  wynik = 0;
 else
  for(int ki=1;ki<=abs(dopot);ki++)
   wynik*=lcba;
 }
if (dopot<0)
 wynik=1/wynik;
return wynik;
}

Powrot do Programów
Powrót na stronę główną